Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Mẫu số 09/ĐK
2 Mẫu số 09/ĐK
3 Giấy chứng nhận QSD đất số AN539669, T01241 ngày 10/12/2008
4 HĐ mua bán tài sản đấu giá
5 CV xử lý tài sản gán nợ của MHB trước đây
6 Biên bản đấu giá tài sản
7 BB bàn giao + BB giao tài sản
8 To72 khai thuế TNDN + Tờ khai lệ phí trước bạ
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Đỗ Đình Chiến
Bước 2: Thẩm định, xác định nghĩa vụ tài chính Cán bộ giải quyết Văn phòng Đăng ký ĐĐ
Bước 3: Tham mưu lãnh đạo Sở Cán bộ giải quyết Vương Văn Hào
Bước 4: LĐ Sở duyệt Cán bộ giải quyết Lãnh đạo STNMT
Hồ sơ đang ở bước 5: Trả kết quả Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC