Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)
2 Hồ sơ trình thẩm định
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Quách Ngọc Miên
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Nguyễn Văn Tuấn
Bước 3: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Lãnh đạo SXD
Hồ sơ đang ở bước 4: Bước xử lý Cán bộ giải quyết Trả kết quả TT.HCC