Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

THÔNG TIN HỒ SƠ

Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng
2 Giấy chứng nhận đã cấp
3 Bổ sung giấy nộp thuế
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận đất đai
Bước 2: CN.VPĐKĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Lãnh đạo CNVP ĐKĐĐ Đồng Phú
Bước 3: Chi cục Thuế giải quyết Cán bộ giải quyết Thuế Đồng Phú
Bước 4: BPMC thông báo cho công dân thực hiện NVTC Cán bộ giải quyết Tiếp nhận đất đai
Bước 5: Chờ giấy nộp tiền vào NSNN Cán bộ giải quyết Tiếp nhận đất đai
Bước 6: Tiếp nhận giấy nộp tiền Cán bộ giải quyết Tiếp nhận đất đai
Bước 7: CN.VPĐKĐĐ huyện giải quyết Cán bộ giải quyết Lãnh đạo CNVP ĐKĐĐ Đồng Phú
Hồ sơ đang ở bước 8: Trả kết quả hồ sơ Cán bộ giải quyết Tiếp nhận đất đai