Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 2 NGÀY LÀM VIỆC)

aTrình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (Hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trên địa bàn tỉnh), hợp tác xã phải gửi thông báo đến Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện hoặc Phòng tài chính – kế hoạch huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện hoặc Phòng tài chính – kế hoạch huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập biên nhận và ghi rõ hẹn ngày đến lấy kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chỉ một lần hướng dẫn bổ sung cho đây đủ, đúng quy định sau đó tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Phòng Tài chính – Kế hoạch xử lý.

- Bước 2: Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành xử lý và tham mưu cho UBND cấp huyện ra quyết định cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh).

- Bước 3: Đại diện hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện hoặc Phòng tài chính – kế hoạch huyện theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” thuộc UBND cấp huyện hoặc Phòng tài chính – kế hoạch nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

cThành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014;

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

+ Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

* Lưu ý: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

đ)  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân.

eCơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.

h) Lệ phí: 130.000 đồng/lần cấp. (Một trăm ba mươi nghìn đồng).

iTên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục I-5 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phụ lục I-6 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện hành chính: Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2013.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 23/11/2014 về hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Thông báo
2 Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
3 Nghị quyết
4 Quyết định cử người đại diện
5 Giấy chứng minh nhân dân
6 Chứng chỉ hành nghề