Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 9. Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

- Bưc 1:T chc, cá nhân trong và ngoài nưc (gi là Ch đu tư) có liên quan đến hot đng bo v môi trưng trong khu kinh tế; khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao (sau đây gi chung là khu công nghip) np h sơ đ ngh tách đu ni đ t x lý nưc thi ti B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Công chc tiếp nhn kim tra h sơ, trưng hp đy đ, hp l thì tiếp nhn và chuyn h sơ v Chi cc bo v môi trưng. Thi gian thc hin trong ½ ngày.

Trưng hp h sơ không đy đ, hp l thì hưng dn b sung theo đúng quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi hn 08 ngày làm vic, Chi cc Bo v môi trưng t chc xem xét h sơ, tham mưu Giám đc S Tài nguyên và Môi trưng trình UBND tnh xem xét, chp thun cho ch đu tư đưc tách đu ni đ t x lý nưc thi. Trưng hp h sơ không đáp ng yêu cu phi thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, b sung.

- Bưc 3: Trong thi hn 06 ngày làm vic k t ngày nhn đưc văn bn đ ngh xem xét, chp thun cho ch đu tư đưc tách đu ni đ t x lý nưc thi ca S Tài nguyên và Môi trưng, UBND tnh xem xét, có văn bn chp thun hoc thông báo lý do không chp thun theo quy đnh.

- Bưc 4: Chi cc Bo v môi trưng chuyn h sơ v B phn tiếp nhn theo dõi và chuyn B phn tr kết qu đ tr cho ch đu tư. Thi gian thc hin ½ ngày làm vic.

- Bưc 5: Ch đu tư nhn Văn bn tr li ti B phn tr kết qu ca Trung tâm Phc v hành chính công.

b) Cách thc thc hin: Np h sơ trực tiếp và nhn kết qu ti Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c) Thành phn, s lưng h sơ:  

* Thành phn h sơ gm:       

- 01 văn bn đ ngh và báo cáo gii pháp tách đu ni đ t x lý nưc thi ca cơ s theo mu quy đnh ti Ph lc 3 ban hành kèm theo Thông tư s 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng (kèm theo kết qu quan trc nưc thi đnh k mi nht);

- Biên bn tha thun tách đu ni vi ch đu tư xây dng và kinh doanh h tng khu công nghip.

* Sng h sơ: 01 b.

d) Thi hn gii quyết: 15 ngày làm vic

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Cá nhân, Tchc.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cp tnh;

- Cơ quan thc hin th tc hành chính: S Tài nguyên và Môi trưng;

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: Văn bn chp thun tách đu ni khi h thng x lý nưc thi tp trung khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao và t x lý nưc thi phát sinh hoc văn bn không chp thun tách đu ni khi h thng x lý nưc thi tp trung khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao và t x lý nưc thi phát sinh.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai: Ph lc 3: Báo cáo v gii pháp tách đu ni đ t x lý nưc thi (ban hành kèm theo Thông tư s 35/2015/TT-BTNMT).

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:  

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 ca Chính ph quy đnh v quy hoch bo v môi trưng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng quy đnh v bo v môi trưng khu kinh tế; khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Biên bản thỏa thuận tách đấu nối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
2 Văn bản đề nghị giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải của cơ sở + Văn bản đề nghị giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải của cơ sở
3 Báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải của cơ sở + Phu luc 3
Nộp hồ sơ mức độ 3