Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 10. Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình t thc hin:

Bưc 1: Ch đu tư xây dng và kinh doanh h tng khu kinh tế; khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao (sau đây gi chung là khu công nghip) np h sơ xin điu chnh v quy mô, quy hoch, h tng k thut, danh mc ngành ngh nhưng chưa đến mc phi lp li báo cáo đánh giá tác đng môi trưng np h sơ trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích v B phn tiếp nhn ca S Tài nguyên và Môi trưng thuộc Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP Đng Xoài, tnh Bình Phưc.

Công chc tiếp nhn kim tra h sơ, trưng hp đy đ, hp l thì tiếp nhn và chuyn h sơ v Chi cc bo v môi trưng. Thi gian thc hin trong 1/2 ngày.

Trưng hp h sơ không đy đ, hp l thì hưng dn b sung theo đúng quy đnh.

- Bưc 2: Trong thi gian 08 ngày làm vic k t khi nhn đ h sơ hp l, Chi cc Bo v môi trưng t chc xem xét h sơ, tham mưu Giám đc S Tài nguyên và Môi trưng trình UBND tnh xem xét, chp thun cho ch đu tư đưc điu chnh v quy mô, quy hoch, h tng k thut, danh mc ngành ngh. Trưng hp h sơ không đáp ng yêu cu phi thông báo bng văn bn đ ch đu tư chnh sa, b sung.

- Bưc 3: Trong thi gian 06 ngày làm vic k t ngày nhn đưc văn bn của Sở Tài nguyên và Môi trường đ ngh xem xét, chp thun cho ch đu tư đưc điu chnh v quy mô, quy hoch, h tng k thut, danh mc ngành ngh, UBND tnh xem xét, có văn bn chp thun hoc thông báo lý do không chp thun theo quy đnh.

- Bưc 4: Chi cc Bo v môi trưng chuyn h sơ v B phn tiếp nhn đ theo dõi và chuyn B phn tr kết qu đ tr cho ch đu tư. Thi gian thc hin trong ½ ngày.

b) Cách thc thc hin: Np h sơ trc tiếp hoc qua dch v bưu chính công ích v Trung tâm Phc v hành chính công. Đa ch: s 727 Quc l 14, phưng Tân Bình, TP. Đng Xoài, tnh Bình Phưc. Đin thoi: 02716.254.888 (nhn s nhánh 228).

c) Thành phn, s lưng h sơ: 01 báo cáo điu chnh v quy mô, quy hoch, h tng k thut, danh mc ngành ngh trong khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao theo mu quy đnh

d) Thi hn gii quyết: 15 ngày làm vic.

đ) Đi tưng thc hin th tc hành chính: Ch đu tư xây dng và kinh doanh h tng khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao.

e) Cơ quan thc hin th tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cp tnh.

- Cơ quan thc hin th tc hành chính: S Tài nguyên và Môi trưng.

- Cơ quan phi hp:  đơn v thc hin dch v bưu chính công ích.

g) Kết qu thc hin th tc hành chính: Văn bn chp thun điu chnh v quy mô, quy hoch, h tng k thut, danh mc ngành ngh trong khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao hoc văn bn không chp thun điu chnh v quy mô, quy hoch, h tng k thut, danh mc ngành ngh trong khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao.

h) Phí, l phí: Không.

i) Tên mu đơn, mu t khai: Ph lc 4: Báo cáo v bo v môi trưng khi điu chnh quy mô, quy hoch, hot đng trong khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao (ban hành kèm theo Thông tư s 35/2015/TT-BTNMT).

k) Yêu cu, điu kin thc hin th tc hành chính: Không.

l) Căn c pháp lý ca th tc hành chính:  

- Lut Bo v môi trưng s 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Ngh đnh s 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 ca Chính ph quy đnh v quy hoch bo v môi trưng, đánh giá môi trưng chiến lưc, đánh giá tác đng môi trưng và kế hoch bo v môi trưng;

- Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính;

- Thông tư s 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 ca B Tài nguyên và Môi trưng quy đnh v bo v môi trưng khu kinh tế; khu công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Báo cáo điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao theo mẫu quy định + Báo cáo điều chỉnh về quy mô
Nộp hồ sơ mức độ 3