Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 0. Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh)

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 35 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Sở Nông nghiệp & PTNT trình hồ sơ lập quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh trình UBND tỉnh)

- Bước 2: UBND cấp tỉnh thẩm định và phê duyệt

+ Kiểm tra hồ sơ;

+ Trình UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định

+ Tổ chức họp thẩm định;

+ Xin ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

+ Phê duyệt kết quả thẩm định)

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ thẩm định:

- Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Báo cáo quy hoạch các khu rừng đặc dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

- Các tài liệu khác có liên quan

Hồ sơ phê duyệt:

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch;

- Văn bản thẩm định quy hoạch;

- Các tài liệu khác 

Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết

- Thời gian hoàn thành việc thẩm định quy hoạch không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp & PTNT biết để hoàn thiện.

- Thời gian Bộ Nông nghiệp & PTNT xem xét, có ý kiến bằng văn bản về quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng cấp tỉnh tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển đến

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch tối đa không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Nông nghiệp & PTNT

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nông nghiệp & PTNT, các Sở, ngành

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt

h) Lệ phí: Không

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không

k) Yêu cầu/ Điều kiện thực hiện TTHC: Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNThướng dẫn thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng)

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch
2 Báo cáo quy hoạch các khu rừng đặc dụng
3 Các tài liệu khác có liên quan
4 Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT
5 Văn bản thẩm định quy hoạch
6 Các tài liệu khác