Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 0. Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa quản lý)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 45 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho ban quản lý khu rừng đặc dụng để hoàn thiện hồ sơ.

+ Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định đề án (lập Hội đồng thẩm định, họp hội đồng thẩm định,trình kết quả thẩm định).

+ Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình kết quả thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành phê duyệt đề án.

- Bước 3: Trả kết quả

+ Trường hợp được phê duyệt: Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận trực tiếp 01 (một) Quyết định phê duyệt đề án bản gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ) hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.

+ Trường hợp không được phê duyệt: Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Ban quản lý khu rừng đặc dụng nhận trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

c. Thành phần và số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính)

- Báo cáo đề án quy định tại Điểm c, Khoản 1 của Điều này (bản chính)

- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

* Số lượng: 01 (một) bộ

d) Thời hạn giải quyết

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho ban quản lý khu rừng đặc dụng để hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định đề án.

- Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình kết quả thẩm định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành phê duyệt đề án.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đề án

h) Lệ phí:  Không.                               

i) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

k) Yêu cầu/ Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Điều 10 Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng)

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình của Ban quản lý
2 Báo cáo đề án
3 Các tài liệu khác liên quan