Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 25. Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban quản lý rừng đặc dụng (do tỉnh quản lý) nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Bước 2: Sở Nông nghiệp & PTNT kiểm tra hồ sơ.

- Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp hoặc gửi Bưu điện

c. Thành phần hồ sơ

- Tờ trình thẩm định hồ sơ

- Thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp & PTNT phải có kết quả giải quyết.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Các ban quản lý rừng đặc dụng do tỉnh quản lý.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Nông nghiệp & PTNT

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT

g) Kết quả thực hiện TTHC:  Quyết định phê duyệt

h) Lệ phí: không

i) Mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu tờ trình theo Phụ lục 19, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT

- Mẫu thiết kế chặt nuôi dưỡng theo Phụ lục 20 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT

k) Yêu cầu/ Điều kiện thực hiện TTHC:  Không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn một số điều về Quy chế quản lý rừng)

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNTvề việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định hồ sơ
2 Thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng