Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 3.1 ( Thủ tướng Chính phủ ) Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 42 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công, địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Đến ngày hẹn, cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.

+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung.

- Số lượng hồ sơ: 

+ Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 08 bộ gốc

+ Đối với trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 04 bộ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 42 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình và hồ sơ dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Trường hợp thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh: 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu tư.

h) Lệ phí:  Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (mẫu I.6).

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (mẫu I.8)

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư + V%C4%82N%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%80%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90I%E1%BB%80U%20CH%E1%BB%88NH%20D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20%C4%90%E1%BA%A6U%20T%C6%AF.docx
2 Báo cáo tình hìnhtriển khai dự án + B%C3%81O%20C%C3%81O%20T%C3%8CNH%20H%C3%8CNH%20TH%E1%BB%B0C%20HI%E1%BB%86N%20D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20%C4%90%E1%BA%A6U%20T%C6%AF(2).docx
3 Quyết đinh của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
4 Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung.
Nộp hồ sơ mức độ 3