Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 4. Thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 22 NGÀY LÀM VIỆC)

) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại ''Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả '' thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, sau khi thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định phê duyệt dự án theo ủy quyền của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt dự án.

- Bước 2: Chủ đầu tư căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự án để triển khai thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại ''Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả“ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thầm quyền.

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

+ Kết quả thẩm định dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

+ Báo cáo của MTTQ Việt Nam cấp tương ứng (cấp tỉnh, cấp huyện) tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án theo quy định tại khoản 2, Điều 82 của Luật Đầu tư công.

+ Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan đến dự án (nếu có).

+ Các tài liệu, văn bản pháp quy, hướng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan đến dự án (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Dự án nhóm B: 20 ngày làm việc.

- Dự án nhóm C: 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.      

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định hoặc văn bản yều cầu hoàn chỉnh hồ sơ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Tờ trình thẩm định,phê duyệt dự án (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 10/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu
2 Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thầm quyền
3 Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi
4 Kết quả thẩm định dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng
5 Báo cáo của MTTQ Việt Nam cấp tương ứng
6 Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận
7 Các tài liệu, văn bản pháp quy