Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ (thực hiện tại cấp tỉnh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Tổ chức, cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 nộp hồ sơ thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: 727, Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại 02716.254.888 (nhấn số nhánh 207).

- Bước 3: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp thì thụ lý giải quyết và cấp Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh.

+ Nếu Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi Giấy biên nhận hồ sơ qua địa chỉ hộp thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

+ Nếu hồ sơ nộp trực tiếp thì ghi hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và giao trực tiếp cho người đến nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử thì gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở kinh doanh hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử của cơ sở kinh doanh.

+ Sau khi cơ sở đã hoàn thiện hồ sơ thì thực hiện theo quy định đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

- Bước 4: Giải quyết thủ tục theo từng loại hồ sơ

+ Đối với dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở.

Phòng  Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước soạn thảo văn bản góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch và hồ sơ thiết kế cơ sở

+ Đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng công trình.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tổ chức kiểm tra chấp thuận địa điểm xây dựng trước 02 ngày làm việc cho tổ chức, cá nhân biết, tiến hành kiểm tra, kết quả kiểm tra được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Ban hành văn bản đồng ý hoặc không đồng ý chấp thuận địa điểm xây dựng (có nêu rõ lý do chấp thuận địa điểm xây dựng).

+ Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra, đối chiếu bản vẽ thiết kế với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực PCCC, ban hành Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản đề nghị chỉnh sửa bản vẽ vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

- Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cơ sở (giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản góp ý quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở, văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng hoặc không chấp thuận địa điểm xây dựng, văn bản đề nghị điều chỉnh bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công).

* Trường hợp trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân

+ Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận kết quả.

+ Viết biên lai và thu phí thẩm duyệt về PCCC (chỉ áp dụng đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế thi công) theo quy định của Bộ Tài chính (Bộ phận thu phí Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện)

+ Trả kết quả và đề nghị người được cử đến nhận kết quả ký vào sổ quản lý cấp.

* Trường hợp trả qua dịch vụ bưu điện

Cán bộ giao trả kết quả có trách nhiệm chuyển kết quả và biên lai thu phí  sau khi đã nhận được tiền phí thẩm duyệt về PCCC (phí dịch vụ bưu điện do cơ sở kinh doanh chi trả)

* Trường hợp trả trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử

+ Hẹn ngày, giờ và yêu cầu tổ chức, cá nhân trực tiếp mang bản chính các loại giấy tờ trong hồ sơ giải quyết thủ tục thẩm duyệt về PCCC đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nhận kết quả.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cử đến nhận và phải đối chiếu thông tin trên bản chính và bản scan các giấy tờ đã gửi trực tuyến qua đường bưu điện hoặc Cổng thông tin điện tử.

+ Viết biên lai và thu phí thẩm duyệt về PCCC (chỉ áp dụng đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế thi công) theo quy định của Bộ Tài chính (Bộ phận thu phí Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện)

+ Đề nghị người được cử đến nhận kết quả ký vào sổ quản lý cấp.

     Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cơ sở thuộc danh mục Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 có thể thực hiện theo các cách thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Nộp hồ sơ trên trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước.

+ Truy cập vào trang dịch vụ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn (sau đây gọi là trang cổng thông tin điện tử dịch vụ công tỉnh Bình Phước).

+ Khi hoàn thành các giấy tờ khác trong hồ sơ yêu cầu yêu cầu phê duyệt phương án thì tiến hành quét (scan) bản chính các loại giấy tờ thành 01 tệp tin pdf và tải lên phần mền đăng ký gửi cho cơ quan, tổ chức đề nghị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 Đối với dự án thiết kế quy hoạch, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

- Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch;

- Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

 Đối với thiết kế cơ sở, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

- Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền;

- Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

- Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định.

 Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo);

- Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền;

- Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình;

- Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định.

 Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền, kèm theo);

- Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình;

- Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

 d) Thời hạn giải quyết:

 Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.

Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

1. Các dự án, công trình sau khi xây dựng mới hoặc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng:

- Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện trở lên.

- Học viện, trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường phổ thông và các trường khác có khối lớp học có khối tích từ 5000m3 trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên.

- Bệnh viện cấp huyện trở lên; nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế, khám bệnh, chữa bệnh khác có quy mô từ 21 giường trở lên.

- Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc có sức chứa từ 300 chỗ ngồi trở lên; nhà thi đấu thể thao trong nhà có sức chứa từ 200 chỗ ngồi trở lên; sân vận động ngoài trời có sức chứa từ 5000 chỗ ngồi trở lên; vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người có khối tích từ 1500m3 trở lên.

- Bảo tàng, thư viện, triễn lãm, nhà lưu trữ cấp tỉnh trở lên; hội chợ, di tích lịch sử, công trình văn hóa khác cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Chợ kiên cố cấp huyện trở lên; chợ khác, trung tâm thương mại, siêu thị có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên.

- Công trình phát thanh truyền hình, bưu chính viễn thông cấp huyện trở lên.

- Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển quy mô khu vực hoặc cấp tỉnh trở lên ở mọi lĩnh vực.

- Cảng hàng không; cảng biển, cảng đường thủy nội địa từ cấp IV trở lên; bến xe ô tô cấp huyện trở lên; nhà ga đường sắt có tổng diện tích sàn từ 500m2 trở lên.

- Nhà chung cư cao 05 tầng trở lên; nhà đa năng, nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ cao từ 05 tầng tở lên hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên.

- Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã trở lên; trụ sở làm việc của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên.

- Công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên.

- Công trình tàu điện ngầm; hầm đường sắt có chiều dài từ 2.000m trở lên; hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên; gara ô tô có sức chứa từ 05 chỗ trở lên; công trình trong hang, hầm có hoạt động sản xuất. bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ và có khối tích từ 10003 trở lên.

- Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công trình xuất nhập, chế biến, bảo quản, vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt và vật liệu nổ công nghiệp.

- Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A,B,C,D,E thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất chính có khối tích từ 1000m3 trở lên.

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu có từ 01 trụ bơm trở lên; cửa hàng kinh doanh khí đốt có tổng lượng khí tồn chứa từ 70kg trở lên.

- Nhà máy điện (hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện, phong điện...), trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở lên.

- Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; Nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.  

- Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bảo bì cháy được có khối tích từ 1000m3 trở lên.

- Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu đặc biệt.

 e). Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- “Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy” kèm theo đóng dấu “Đã thẩm duyệt về PCCC” lên các bản vẽ kèm theo.

- Công văn trả lời về việc chấp thuận địa điểm xây dựng; phê duyệt thiết kế quy hoạch dự án; thay đổi thiết kế.

 h) Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

i). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án, công trình do chủ đầu tư lập.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Yêu cầu khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

- Địa điểm xây dựng, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói, bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu dân cư và công trình xung quanh.

- Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động PCCC.

- Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải đảm bảo phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy.

- Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị Cảnh sát PCCC ở những nơi cần thiết và phù hợp với quy hoạch để đảm bảo cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đầu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

- Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

 2. Yêu cầu khi lập dự án và thiết kế xây dựng công trình:

- Địa điểm xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xung quanh.

- Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.

- Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và việc bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải bảo đảm các yêu cầu an toàn về PC&CC.

- Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu; phương tiện cứu người phải đảm bảo cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn.

- Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới hoạt động phải đảm bảo kích thước và tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy phải đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy.

- Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải đảm bảo số lượng; vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với các đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

- Trong dự án và thiết kế phải có dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC :

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013.

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013

+ Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư (nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo)
2 Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
3 Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy
4 Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền
5 Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định
6 Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình
Nộp hồ sơ mức độ 3