Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 6. Đăng ký danh sách đấu giá viên

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp lập hồ sơ đăng ký, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên của tổ chức mình. Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước, địa chỉ QL14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận của Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì lập phiếu biên nhận. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, chưa đúng quy định thì yêu cầu bổ sung đầy đủ mới làm phiếu biên nhận và chỉ hướng dẫn một lần duy nhất.

Bước 3. Bộ phận chuyên môn của Sở Tư pháp kiểm tra lại hồ sơ, nếu hồ sơ đủ thành phần giấy tờ thì tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp quyết định việc đăng ký, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên vào Sổ theo dõi danh sách đấu giá viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh và thông báo bằng văn bản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được biết việc đăng ký thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, kèm theo danh sách đấu giá viên;

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

- Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Lệ phí: Không 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp ghi vào sổ theo dõi về việc đăng ký đấu giá viên, bổ sung, thay đổi đấu giá viên và thông báo bằng văn bản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. 

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, kèm theo danh sách đấu giá viên
2 Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá
3 Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động