Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ vào dự toán NSNN giao hàng năm hoặc các chủ trương của UBND tỉnh hay Ban giám đốc Sở (số kinh phí dưới 20 triệu đồng) về duyệt chi phát sinh các khoản ngoài dự toán.

- Bước 2: Sở Tài chính lập Lệnh chi tiền chi từ ngân sách tỉnh chuyển Kho bạc Nhà nước tỉnh để hạch toán.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Tài chính

- Thông qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Dự toán NSNN được giao hàng năm; 

+ Các chủ trương của UBND tỉnh, phê duyệt của Ban Giám đốc Sở Tài chính về các khoản phát sinh ngoài dự toán.

+ Chứng minh nhân dân công chứng nếu là cá nhân

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp: Kho bạc Nhà nước

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền

h) Lệ phí : Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004);

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết của HĐND tỉnh về giao nhiệm vụ thu – chi NSNN hàng năm;

- Quyết định của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu – chi NSNN hàng năm;

- Các văn bản chấp thuận chi phát sinh ngoài dự toán.