Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thoái thu ngân sách Nhà nước

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 0 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

 - Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ cho Sở Tài chính.

 - Bước 2: Căn cứ vào các quy định của chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu chuyển Kho bạc NN tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá nhân hoặc tổ chức.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Tài chính.

- Thông qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

            + Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thoái thu (nếu có)

            + Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế

            + Xác nhận của Kho bạc Nhà nước các khoản đã nộp và NSNN

            + Văn bản xin hoàn trả của cá nhân hoặc tổ chức

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

d) Thời hạn giải quyết: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp: Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu ngân sách nhà nước.

h) Lệ phí : Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 (có hiệu lực từ năm ngân sách 2004)

- NĐ 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- TT 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ. 

          - Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện thoái thu.