Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Xếp loại doanh nghiệp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận văn bản tự xếp loại của Doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm xếp loại được kiểm toán

- Bước 2: Sở Tài chính thẩm định

- Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả

b) Cách thức thực hiện: thông qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Báo cáo tự xếp loại của DN theo Thông tư 158/2013/TT-BTC:

+ Đối với DN sản xuất kinh doanh: Biểu 03- mẫu số 01 (Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng (năm)…); Biểu 01- mẫu số 04 (Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm …); Biểu 02- mẫu số 04 (Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm…)

+ Đối với DN công ích: Biểu 04- mẫu số 01 (Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích); Biểu 01- mẫu số 04 (Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm …); Biểu 02- mẫu số 04 (Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm…)

2. Báo cáo tài chính của năm xếp loại (đã được kiểm toán theo quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

- Cơ quan phối hợp: Cục thuế, Sở KHĐT

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng (năm)…: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích: doanh nghiệp công ích.

+ Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm …

+ Đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp năm…

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

- Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;