Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ dự toán kinh phí trả chế độ đối với người lao động dôi dư theo nhóm chính sách quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư;

- Bước 3: Trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan Sở Tài chính hoặc qua hệ thống bưu chính

   c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   + Dự toán kinh phí trả theo chế độ quy định đối với từng đối tượng dôi dư được Sở Lao động- TBXH thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt

   + Dự toán nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người lao động dôi dư.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

   d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ

   e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

   f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh hoặc Tổng Cty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

   - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động- TBXH.

   g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

   h) Lệ phí: không

   i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

   k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

   l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;

- Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;

   - Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.