Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

   - Bước 1: Doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính năm kiểm tra

   - Bước 2: Sở Tài chính tiến hành kiểm tra

   - Bước 3: Lập biên bản kiểm toán báo cáo tài chính năm

   b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Doanh nghiệp  

   c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

   - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

   + Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

   + Hóa đơn, chứng từ, sổ ghi chép số liệu kế toán của năm được kiểm tra và các hồ sơ khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

   e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

   f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

   - Cơ quan phối hợp: Cục Thuế

   g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra

   h) Lệ phí: không

   i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

   k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không  

   l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

   - Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

   - Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

   - Thông tư số 244/2009/TT-BTc ngày 31/12/2009 của Chính phủ về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.