Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 20 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công ty lập hồ sơ báo cáo chủ sở hữu về mức vốn điều lệ mới.  

- Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ, chủ sở hữu có trách nhiệm thẩm định và có văn bản gửi Bộ Tài chính để tham gia ý kiến.  

- Bước 3: Chủ sở hữu quyết định theo thẩm quyền.  

   b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện  

   c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

   - Thành phần hồ sơ: 

+ Phương án bổ sung vốn điều lệ.  

+ Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ.

+ Báo cáo về trích lập và sử dụng các quỹ của năm tài chính trước đó của công ty nhà nước

+ Nhu cầu vốn đảm bảo cho các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó dự án có liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc ngành nghề chính được giao theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ

   d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ

   e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

   f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ sở hữu

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

   g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

   h) Lệ phí: không

   i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

   k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

   l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

    - Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.