Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập SSO Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 1. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT - HỖ TRỢ

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 15 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu chứng minh đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A gửi đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 3: Trong thời hạn 14 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho doanh nghiệp về những điều kiện chưa bảo đảm theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo đủ điều kiện tự huấn luyện cho doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Trường hợp không đủ điều kiện tự huấn luyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo không đủ điều kiện và nêu rõ lý do hoặc thông báo không đủ điều kiện tự huấn luyện cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị.

Chuyển trảkết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

Thông báo tự công bố đối với tổ chức huấn luyện hạng A

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động huấn luyện ATVSLĐ hạng A.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đủ điều kiện  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A hoặc thông báo lý do không đủ điều kiện tự hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tổ chức huấn luyện hạng A tự công bố đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu số 03b Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22, Điều 26, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ

          l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Công văn đề nghị thẩm định điều kiện tự huấn luyện
2 Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện Tải về biểu mẫu
3 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
4 Quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện
5 Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động