Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 24. Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 3 NGÀY LÀM VIỆC)

a)  Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước hoặc đăng ký qua mạng điện tử, thông Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trang Website:dangkykinhdoanh.gov.vn

- Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí và trao giấy biên nhận; Trường hợp đăng ký qua mạng doanh nghiệp thanh toán lệ phí và nhận giấy biên nhận theo quy trình trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

- Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trên giấy biên nhận Tổ chức, cá nhân nhận trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hoặc đăng ký trả phí để nhận qua đường bưu điện.

b) Cách thực thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.                                                             

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.  

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (theo Phụ lục II-5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày19/10/2015  của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC.

Nộp hồ sơ mức độ 3 Nộp hồ sơ mức độ 4