Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh (BB theo QĐ 368/QĐ-UBND)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 40 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.

- Bước 2: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xă nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.

- Bước 3: Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);

- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT).

- Tờ trình của UBND cấp xã. Số lượng: 01 bộ * Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến.

- Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi

- Quyết định UBND huyện nơi đi

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Phí, lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT  Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư + Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư
2 Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định + Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định
3 Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư + Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư
4 Tờ trình của UBND cấp xă. Số lượng: 01 bộ * Hồ sơ gửi UBND huyện nơi đến.
5 Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi
6 Quyết định UBND huyện nơi đi

VĂN BẢN LIÊN QUAN

# Văn bản Tập tin đính kèm
1 Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 19_2015_TT-BNNPTNT.pdf