Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu làm đơn theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố;
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố kiểm tra nếu hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu hẹn cho Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu; Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trực tiếp hướng dẫn (01 lần) bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung cho đầy đủ sau đó nộp lại cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ;
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố chuyển cho phòng chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố thẩm định và xem xét quyết định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố nhận hồ sơ kết quả giải quyết tại phòng chuyên môn.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thị xã, thành phố nhận kết quả theo thời gian ghi trên giấy hẹn.
 

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT) + M%E1%BA%ABu%20B_II_3.doc
2 Văn bản thỏa thuận của UBND cấp huyện cho phép đấu nối đường nhánh vào đường địa phương (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
3 Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao
4 Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính)