Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 25 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tư được giao lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727,QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 01 ngày).

- Bước 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan (tối đa 07 ngày đối với dự án nhóm A, 05 ngày đối với dự án nhóm B và C).

- Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến góp ý và lập Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (tối đa 15 ngày đối với dự án nhóm A, 12 ngày đối với dự án nhóm B và C).

- Bước 5: UBND tỉnh quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (tối đa 6,5 ngày).

- Bước 6: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tối đa 0,5 ngày).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án).

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức PPP đối với dự án nhóm C.

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

F Ghi chú: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

* Số lượng bộ hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ.

Tùy từng dự án cụ thể nếu nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương phụ trách, quản lý, có thể yêu cầu bổ sung số lượng hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với dự án nhóm A: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Tối đa 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tư (đề xuất).

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: UBND tỉnh.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt.

h) Lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Tham khảo mẫu Tờ trình hướng dẫn; Phụ lục II (Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án + Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
2 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án + Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
3 Văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án).
4 Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (trừ dự án nhóm C); ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hình thức PPP đối với dự án nhóm C.
5 Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan