Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: 2. Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 10 NGÀY LÀM VIỆC)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận về môi trường đối với đề nghị thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, địa chỉ: Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản thông báo cho chủ dự án trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ).

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Việc xem xét, chấp thuận về môi trường đối với đề nghị thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến của ít nhất 03 chuyên gia làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định. Các chuyên gia được lấy ý kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế kèm theo Báo cáo về những nội dung thay đổi. Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, kết quả thẩm định theo 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không chấp thuận hoặc chấp thuận với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản thông báo cho chủ dự án được biết và hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp 2: Chấp thuận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị chấp thuận về môi trường. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham mưu của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp tỉnh ban hành Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận và nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả: Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

b) Cách thức thực hiện:

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công

Cách thức nhận kết quả: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

          - Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án.

- Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường.

* Số lượng hồ sơ: 05 bộ, trường hợp số lượng chuyên gia lấy ý kiến nhiều hơn 3 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

d) Thời hạn giải quyết:10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, chủ dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP mà không thuộc trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 15, Nghị định 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6,  Điều 1, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

h) Phí, Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án theo Mẫu số 7 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

- Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường theo Mẫu số 8 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Văn bản đề nghị thay đổi của chủ dự án + Vanbandenghi.docx
2 Báo cáo về những nội dung thay đổi; các tác động môi trường, chất thải phát sinh từ những thay đổi; các biện pháp giảm thiểu tác động, xử lý chất thải phát sinh kèm theo các thay đổi quản lý, giám sát môi trường + Baocao.docx
Nộp hồ sơ mức độ 3