Cấp tiếp nhận

Tên dịch vụ: (BB theo QĐ 748) Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hƣởng bởi đại dịch COVID-19 (cấp huyện)

THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG (THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 270 NGÀY LÀM VIỆC)

Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng giảm đóng thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính.

Bước 2: Hằng tháng, trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

HỒ SƠ CẦN NỘP

# Tên hồ sơ Tập tin đính kèm
1 Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng: Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.