Một cửa điện tử

Tháng 04/2019

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

82%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 23/04/2019)

NĂM 2019

63.408

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 40.731

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 30.905

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.