Một cửa điện tử

Tháng 05/2020

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

77%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/05/2020)

NĂM 2020

152.216

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 53.774

TIẾP NHẬN MỚI: 98.442

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 90.896

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.