Một cửa điện tử

Tháng 06/2019

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

77%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 27/06/2019)

NĂM 2019

95.237

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 72.580

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 56.823

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.