Một cửa điện tử

Tháng 10/2018

UBND Tỉnh Bình Phước
giải quyết

84%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 15/10/2018)

NĂM 2018

77.215

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 74.767

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 56.846

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.