Một cửa điện tử

Tháng 02/2019

UBND Tỉnh Bình Phước
giải quyết

89%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 23/02/2019)

NĂM 2019

41.121

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 16.382

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 11.307

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.