Đến tháng 10
Tỉnh Bình Phước đã giải quyết
84%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 03:05 15/10/2019)
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2019)
Đến tháng 10 tổng hồ sơ
Tỉnh Bình Phước
23.302
Đã tiếp nhận 22.320 hồ sơ
Đã giải quyết 22.202 hồ sơ
(Tự động cập nhật vào lúc 03:05 15/10/2019)
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2019)