Một cửa điện tử

Tháng 09/2021

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

94%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 27/09/2021)

NĂM 2021

373.367

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.162

TIẾP NHẬN MỚI: 345.205

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 357.893

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.