Một cửa điện tử

Tháng 01/2021

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

92%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 22/01/2021)

NĂM 2021

56.890

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.443

TIẾP NHẬN MỚI: 28.447

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 26.044

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.