Đến tháng 08
Tỉnh Bình Phước đã giải quyết
83%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 01:16 19/08/2019)
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2019)
Đến tháng 08 tổng hồ sơ
Tỉnh Bình Phước
19.345
Đã tiếp nhận 18.345 hồ sơ
Đã giải quyết 18.503 hồ sơ
(Tự động cập nhật vào lúc 01:16 19/08/2019)
Số liệu từ ngày: 00:00 01/01/2019)