Một cửa điện tử

Tháng 12/2018

UBND Tỉnh Bình Phước
giải quyết

80%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 15/12/2018)

NĂM 2018

103.706

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 101.265

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 80.581

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.