Một cửa điện tử

Tháng 01/2019

Sở Thông tin và Truyền thông
giải quyết

50%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 23/01/2019)

NĂM 2019

2

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 2

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.