Một cửa điện tử

Tháng 03/2019

Sở Thông tin và Truyền thông
giải quyết

75%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 20/03/2019)

NĂM 2019

8

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 7

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 4

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.