Một cửa điện tử

Tháng 06/2019

Sở Thông tin và Truyền thông
giải quyết

56%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 27/06/2019)

NĂM 2019

22

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 21

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 18

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.