Một cửa điện tử

Tháng 11/2018

Sở Thông tin và Truyền thông
giải quyết

58%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/11/2018)

NĂM 2018

60

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 50

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 57

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.