Một cửa điện tử

Tháng 02/2019

UBND Huyện Lộc Ninh
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 23/02/2019)

NĂM 2019

4.999

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 1.883

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 1.474

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.