Một cửa điện tử

Tháng 05/2019

Huyện Lộc Ninh
giải quyết

92%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 24/05/2019)

NĂM 2019

9.123

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 6.004

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 6.496

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.