Một cửa điện tử

Tháng 12/2018

UBND Huyện Lộc Ninh
giải quyết

99%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 15/12/2018)

NĂM 2018

9.743

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 9.743

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 6.782

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.