Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2617
2 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2836
3 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2771
4 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2867
5 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1723
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 1181 Nộp hồ sơ mức 3
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2907 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 1965 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 2787
10 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1850
11 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1632
12 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1525
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 746
14 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 30 1344