Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2513
2 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2606
3 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1456
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 903 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 2643 Nộp hồ sơ mức 3
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 1679 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 2535
8 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1576
9 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1364
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 1237
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 473
12 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu UBND TP Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 30 1086