Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3404
2 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3944
3 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3550
4 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 4281
5 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3478
6 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3214
7 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3609
8 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 4836
9 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 2458
10 Mua quyển hoá đơn Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3 1188 Nộp hồ sơ mức 3
11 Mua hoá đơn lẻ Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3 1209 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 3494
13 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 2570
14 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 2361
15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 2288
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 1466
17 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 3202
18 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5 4024
19 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2 2740