Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 3137
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 5074
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 4709
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 4238
5 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 4591
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường 20 1947
7 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu UBND Huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường 20 1738
8 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2552
9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2972
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3109
11 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 4469
12 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2250
13 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2889
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 3332
15 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 2044 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2564 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
17 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 3249 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 2864
19 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 76
20 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 1784