Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 272
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 781
3 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 384
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 504
5 Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Bù Gia Mập Tư pháp 1 793
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường 20 328
7 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Huyện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường 20 218
8 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 382
9 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 380
10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 358
11 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 30 338
12 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 362
13 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 340
14 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 330
15 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 336
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 339
17 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 324
18 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 350
19 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 5
20 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 316