Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1318 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1541 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1203
4 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 20 786
5 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 25 1541
6 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 702
7 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 741
8 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1447
9 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 827
10 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 15 1521
11 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 827
12 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 1248
13 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 10 957
14 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý UBND Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng (Quản Lý ĐT) 35 1616
15 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 1762 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 1428 Nộp hồ sơ mức 3
17 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 881 Nộp hồ sơ mức 3
18 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 1034 Nộp hồ sơ mức 3
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 1253 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký thành lập hợp tác xã UBND Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 953