Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 10. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 236
2 11. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 262
3 12. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 20 239
4 13. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 25 240
5 14. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 35 244
6 15.1 Cấp GPXD Cấp mới, đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 274
7 15.2 Cấp GPXD - Xây dựng công trình có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 224
8 15.3 Cấp GPXD - Xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 228
9 15.4 Cấp GPXD di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ, XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 15 217
10 16.1 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 262
11 16.2 Gia hạn GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 221
12 16.3 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 10 145
13 17. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Thị xã Đồng Xoài Kinh tế - Hạ Tầng - Cấp huyện 35 256
14 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 319 Nộp hồ sơ
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 297 Nộp hồ sơ
16 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 292 Nộp hồ sơ
17 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 276 Nộp hồ sơ
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3 275 Nộp hồ sơ
19 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 273
20 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 258 Nộp hồ sơ