Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2.1 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 88
2 2.2T Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 76
3 2.3 Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 82
4 2.4 Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 85
5 2.5 Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 13 81
6 2.6 Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 72
7 3.1 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 76
8 3.2 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 70
9 1T. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 65
10 5.1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(có giấy) Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 69
11 D8. Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 71
12 D7 . Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 12 68
13 D 9. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 72
14 2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 120
15 D13. Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 89
16 2.1 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 180 94
17 2T. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 59
18 9. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 99
19 10. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 128
20 12. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đồng Xoài Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 80