Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 6.7T Thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất ( Không in Giấy chứng nhận QSDĐ) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 71
2 D15. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 25 67
3 9T. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 76
4 9. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 96
5 10. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 127
6 7.1T - (Không in GCN QSDĐ)- Đăng ký biến động QSDĐ, QSH tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào DNTN Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 79
7 12. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 79
8 8. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 108
9 13. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 70 78
10 5. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 98
11 14.1(Có in giấy) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 71
12 6.8 Thủ tục cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (in giấy chứng nhận QSDĐ mới) Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 18 70
13 7.2T - ( CÓ IN GCN QSDĐ)- ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QSDĐ, QSH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI; XỬ LÝ NỢ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, GÓP VỐN; KÊ BIÊN, ĐẤU GIÁ QSDĐ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN; CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP TỔ CHỨC; THỎA THUẬN HỢP NHẤT HOẶC PHÂN CHIA QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CỦA VỢ VÀ CHỒNG, CỦA NHÓM NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT; CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀO DNTN Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 58
14 15. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 146
15 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 30 68
16 18. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 61
17 20. Tách thửa hoặc hợp thửa đất Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 15 70
18 2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 10 119
19 21. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 180 93
20 3. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Bù Gia Mập Tài nguyên & Môi trường - Cấp huyện 20 149