CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Xã Tân Tiến Đất đai (X) 36197 2
2 Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) Xã Tân Tiến Đất đai (X) 17630 2
3 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 21165 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 20486 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 22268 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 21292 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Xã Tân Tiến Giao thông vận tải (X) 21311 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 13436 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 13506 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 13261 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 14098 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 14555 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 15052 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 15353 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Tân Tiến Công thương (X) 13393 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Xã Tân Tiến Công thương (X) 12761 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Xã Tân Tiến Môi trường (cấp xã, phường) 11804 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 30639 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 35929 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 34232 4 Nộp hồ sơ mức 4