Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 339
2 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 339 Nộp hồ sơ
3 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 348 Nộp hồ sơ
4 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 340 Nộp hồ sơ
5 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 327 Nộp hồ sơ
6 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 327
7 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 318
8 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 316
9 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 324
10 Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 330
11 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 315
12 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 312
13 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 310
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 310 Nộp hồ sơ
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 314 Nộp hồ sơ
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 2 319 Nộp hồ sơ
17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 318
18 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 318
19 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 295
20 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Bù Gia Mập Tài chính - Kế hoạch 5 301