Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với khen thưởng tổng kết công tác năm Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng 15 293 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 10. Hồ sơ bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức Sở Nội vụ Tổ chức cán bộ 7 437 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
3 1. Công nhận ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi chính phủ 28 230 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, Sự nghiệp nhà nước 35 182 Nộp hồ sơ mức 3
5 1. Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về thanh niên 15 176 Nộp hồ sơ mức 3
6 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương 30 95
7 1. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Thực hiện chính sách BHYT 30 93
8 1. Thủ tục Công bố hợp quy (Bên thứ 3) Sở Y tế An toàn thực phẩm (SYT) 7 214
9 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp,khu kinh tế sử dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân 14 89
10 1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư sử dụng vốn đầu tư và vốn ngân sách nhà nước 12 601
11 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, Chống tệ nạn xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 14 123 Nộp hồ sơ mức 3
12 1. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 125 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội (Nộp tại SLĐTBXH) 3 82
14 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 18 2092
15 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 3 363 Nộp hồ sơ mức 4
16 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ - B 15 212 Nộp hồ sơ mức 3
17 2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 3470 Nộp hồ sơ mức 3
18 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 10 110 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Huyện Chơn Thành Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 12 371
20 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Chơn Thành Tư pháp 1 6132