Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1.Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Bảo trợ xã hội (Nộp tại SLĐTBXH) 3 74
2 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ - B 15 191 Nộp hồ sơ mức 3
3 2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động tiền lương, quan hệ lao động (Nộp tại TT.HCC) 1 2476 Nộp hồ sơ mức 3
4 1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động TB&XH Việc làm 18 1717
5 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đăng ký doanh nghiệp đối với liên hiệp hợp tác xã 3 304 Nộp hồ sơ mức 4
6 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Bù Đốp Lao động - TBXH 3 3283
7 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội - (Nộp tại TT.HCC) 10 93 Nộp hồ sơ mức 3
8 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư kinh doanh các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 12 288
9 1. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lao động - Thương binh - Xã hội (cũ - Huyện) 3 182
10 1.2 Thông báo kết quả thẩm định Sở Tài nguyên và Môi Trường Bảo vệ môi trường 15 97
11 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Sở Công thương Công nghiệp hỗ trợ 21 128
12 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.(Thẩm định) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 6 433
13 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt) Ban quản lý Khu kinh tế Môi trường - BQLKKT 4 113
14 1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Luật sư 10 98
15 1. Xin nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Quốc tịch 115 102 Nộp hồ sơ mức 3
16 1. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân. Sở Tư pháp Luật sư 7 63
17 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y Sở Nông nghiệp và PTNT Chăn nuôi và Thú y 5 266 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
18 1. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Thị xã Bình Long Du lịch 5 536 Nộp hồ sơ mức 3
19 1. Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên khoáng sản 10 158
20 1. Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Sở Tài nguyên và Môi Trường Tài nguyên nước 30 173