TIN MỚI:

Danh sách số nhánh của các quầy hướng dẫn tại Trung tâm Hành chính công Bình Phước

Trung tâm Hành chính công xin thông báo về việc bố trí lại vị trí các quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và số điện thoại liên hệ của các bộ phận tại Trung tâm Hành chính công như sau:

Số điện thoại: 0271.6254.888

Đơn vị/Bộ phận Số quầy Số máy lẻ
Tổng đài 0
Bảo hiểm xã hội 01 201
Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) 02 202
Sở Y tế 03 203
Sở Nội vụ 04 204
Sở Lao động Thương binh & Xã hội 05 205
Thu phí 08 208
Quẩy tổng hợp 09 209
Bưu chính Viettel 10 210
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 211
Bưu điện 12 212
Sở Tư Pháp 13 213
Sở Giao thông vận tải 16 216
Sở Giao thông vận tải 17 217
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 18 218
Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại,Vốn đầu tư... 19 219
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 20 220
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 21 221
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 23 223
Ban Quản lý Khu kinh tế 22 222
Sở Công Thương 24 224
Sở Xây Dựng 25 225
Lĩnh vực Đất đai 27 227
Nước, Khoáng sản, Môi trường 28 228
Trả kết quả 29 229
Trả kết quả 31 231
Trả kết quả 34 234
Khiếu nại, tố cáo (Bộ phận kiểm tra và giám sát)   241
Công báo   242
Kế toán   243
PGĐ Đỗ Xuân Đăng   244
PGĐ Bùi Gia Khánh   245

TIN LIÊN QUAN