THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ yêu cầu chứng thực chữ ký.
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận tư pháp xã Đường 10
Bước 2: Chờ trả kết quả (Tự động kết thúc hồ sơ) Cán bộ giải quyết: Tiếp nhận tư pháp xã Đường 10
Công dân đã nhận kết quả