THÔNG TIN HỒ SƠ

KIỂM TRA PHÍ, LỆ PHÍ
Thông tin hồ sơ
Hồ sơ đã nộp
STT Mô tả
1 Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin
2 Nếu là cá nhân thì phải có CMND kèm phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
Quá trình giải quyết hồ sơ
Bước 1: Bước xử lý Cán bộ giải quyết: Phạm Bá Thanh
Bước 2: Bước xử lý Cán bộ giải quyết: Thẩm Định (TT)
Hồ sơ đang ở bước 3: Bước xử lý Cán bộ giải quyết: Trả Kq CNVPĐK