Một cửa điện tử

Tháng 02/2020

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

81%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 22/02/2020)

NĂM 2020

94.527

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 23.997

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 20.062

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.