Một cửa điện tử

Tháng 04/2021

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

90%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 20/04/2021)

NĂM 2021

186.967

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.376

TIẾP NHẬN MỚI: 158.591

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 161.309

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.