Một cửa điện tử

Tháng 10/2022

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

99%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/10/2022)

NĂM 2022

519.459

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 31.734

TIẾP NHẬN MỚI: 487.725

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 478.564

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.