Một cửa điện tử

Tháng 06/2023

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

99%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 03/06/2023)

NĂM 2023

262.874

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 39.106

TIẾP NHẬN MỚI: 223.768

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 228.470

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.