Một cửa điện tử

Tháng 07/2020

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

98,30%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 08/07/2020)

NĂM 2020

171.780

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 19.302

TIẾP NHẬN MỚI: 152.478

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 154.122

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.