Một cửa điện tử

Tháng 04/2020

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

79%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 05/04/2020)

NĂM 2020

126.756

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 70.367

TIẾP NHẬN MỚI: 56.389

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 48.484

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.