Một cửa điện tử

Tháng 10/2021

Tỉnh Bình Phước
giải quyết

94%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/10/2021)

NĂM 2021

408.954

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 28.161

TIẾP NHẬN MỚI: 380.793

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 389.662

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.