Một cửa điện tử

Tháng 10/2021

Sở Văn hóa - Thể thao và DL
giải quyết

98%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/10/2021)

NĂM 2021

188

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 0

TIẾP NHẬN MỚI: 188

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 185

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.