Một cửa điện tử

Tháng 06/2023

Huyện Bù Đăng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 10/06/2023)

NĂM 2023

27.594

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 4.497

TIẾP NHẬN MỚI: 23.097

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 22.647

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.