Một cửa điện tử

Tháng 07/2021

Huyện Bù Đăng
giải quyết

96%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 30/07/2021)

NĂM 2021

34.061

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 1.683

TIẾP NHẬN MỚI: 32.378

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 32.096

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.