Một cửa điện tử

Tháng 10/2021

Huyện Bù Đăng
giải quyết

97%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/10/2021)

NĂM 2021

41.297

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 1.682

TIẾP NHẬN MỚI: 39.615

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 39.208

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.