Một cửa điện tử

Tháng 05/2021

Huyện Bù Đăng
giải quyết

94%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 11/05/2021)

NĂM 2021

21.422

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 1.682

TIẾP NHẬN MỚI: 19.740

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 19.504

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.