Một cửa điện tử

Tháng 10/2022

Huyện Bù Đăng
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 04/10/2022)

NĂM 2022

55.354

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 2.947

TIẾP NHẬN MỚI: 52.407

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 51.116

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.