Một cửa điện tử

Tháng 02/2020

Sở Thông tin và Truyền thông
giải quyết

50%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 22/02/2020)

NĂM 2020

6

hồ sơ

ĐÃ TIẾP NHẬN: 4

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 4

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.