Một cửa điện tử

Tháng 07/2020

Sở Thông tin và Truyền thông
giải quyết

96,43%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 08/07/2020)

NĂM 2020

30

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 2

TIẾP NHẬN MỚI: 28

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 28

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.