Một cửa điện tử

Tháng 05/2022

Thành phố Đồng Xoài
giải quyết

100%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 17/05/2022)

NĂM 2022

27.232

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 2.756

TIẾP NHẬN MỚI: 24.476

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 22.604

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.