Một cửa điện tử

Tháng 05/2020

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

52%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 30/05/2020)

NĂM 2020

716

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 200

TIẾP NHẬN MỚI: 516

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 577

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.