Một cửa điện tử

Tháng 10/2021

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

88%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 26/10/2021)

NĂM 2021

1.323

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 163

TIẾP NHẬN MỚI: 1.160

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 1.230

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.