Một cửa điện tử

Tháng 07/2021

Sở Tài nguyên và Môi Trường
giải quyết

86%

HỒ SƠ ĐÚNG HẠN

(Tự động cập nhật: 30/07/2021)

NĂM 2021

1.058

hồ sơ

KỲ TRƯỚC CHUYỂN QUA: 163

TIẾP NHẬN MỚI: 895

ĐÃ GIẢI QUYẾT: 987

* Một số thủ tục chuyên ngành không được nhập vào phần mềm, vì vậy số liệu thống kê có thể không đầy đủ.