CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Đồng Phú Công thương 4116 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Đồng Phú Công thương 3852 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Đồng Phú Công thương 4028 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.009993.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2618 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 3933 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 3871 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 3343 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3697 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 3650 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 2966 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3608 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3709 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3937 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3691 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3326 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Huyện Đồng Phú Y tế (H) 3876 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
17 1.001138.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Huyện Đồng Phú Y tế (H) 3775 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.000552.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Huyện Đồng Phú Y tế (H) 3723 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
19 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 2541 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Đồng Phú Giao thông vận tải (H) 3395 4 Nộp hồ sơ mức 4