CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003868.000.00.00.H10 - 25. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1944 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003888.000.00.00.H10 - 20. Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 916 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.004470.000.00.00.H10 - 5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 839 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003659.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1848 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.003687.000.00.00.H10 - 2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1564 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.003633.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1406 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.004379.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1481 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.005442.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu Chính 1517 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.009374.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy phép xuất bản Bản tin (Địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1118 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001171.000.00.00.H10 - 23. Cho phép họp báo (trong nước). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1548 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001594.000.00.00.H10 - 26. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 1173 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001584.000.00.00.H10 - 27. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản in và phát hành 558 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.005452.000.00.00.H10 - 11. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1584 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.001091.000.00.00.H10 - 12. Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1542 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 2.001087.000.00.00.H10 - 13. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 1504 4 Nộp hồ sơ mức 4