CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3160 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3311 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3282 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3277 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3270 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3248 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3270 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3241 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3198 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3341 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3366 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3364 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3296 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3430 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3313 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3377 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 2701 Toàn trình Nộp hồ sơ